Monika Liikamaa

PSD2 - direktiivistä
mahdollistaja uusille palveluille?

Mikä ihmeen PSD2? 

Lyhenne PSD2 viittaa sanoihin Payment Services Directive 2, joka on Euroopan parlamentin hyväksymän maksupalveludirektiivin 2. vaihe. Direktiivin tarkoituksena on lyhyesti sanottuna parantaa kuluttajien oikeuksia sekä edistää kilpailua pankkitoimialalla ja näin lisätä asiakkaiden palveluvalikoimaa. Sen myötä kuluttajien on mahdollista muun muassa käyttää muidenkin kuin oman pankkinsa sovelluksia tilien hallinnoimiseen ja maksujen suorittamiseen – mahdollisimman turvallisesti. Laki astui voimaan 13.1.2018, mutta muutokset eivät tapahdu kertarysäyksellä, vaan vaiheittain. Aihe on päivänpolttava, sillä käytännön tasolla direktiivi otetaan käyttöön 14.9.2019 ja tällöin pankkien tulee olla valmiita sallimaan kolmansille osapuolille oikeus toimia direktiivin edellyttämällä tavalla. 

Regulaatio innovaatioiden mahdollistajana 

Moni varmasti miettii, voidaanko samaan lauseeseen sisällyttää sanat regulaatio ja innovaatio. Liikamaan mukaan kyllä voidaan; täytyy olla regulaatiota, jotta saadaan aikaiseksi innovaatioita. Aihe jakaa ihmiset kuitenkin kahteen koulukuntaan: toiset näkevät regulaation uhkana ja hidasteena, kun taas toiset pitävät sitä suojaavana ja oikeudenmukaisuutta lisäävänä tekijänä. ”Ihmisille on tärkeää raha ja henki”, Monika kuitenkin huomauttaa. Eikö tällöin olla ihmiskunnan tärkeimpien asioiden äärellä? Sen sijaan, että regulaatio tappaisi innovaatioita, olisi hyvä muistaa myös asian toinen puoli: väärinkäytökset. Esimerkiksi identiteettivarkaudet ovat esimerkki vakavista väärinkäytöksistä, joita uudet säädökset toivottavasti estävät - tai ainakin hidastavat uusien väärinkäyttötapojen keksimistä.  

Mitä direktiivin menestyksekäs jalkauttaminen vaatii? 

Liikamaa korostaa, ettei ongelmana ole itse teknologia, vaan sen sijaan ihmisten tavat ja mieliin juurtuneet toimintamallit. Tarvitaan siis tukea muutoksen omaksumiseen ja uuden ymmärtämiseen. On luonnollista, että vastarintaa esiintyy muutoksia läpi vietäessä ja uusia asioita opeteltaessa. Direktiivin menestyksekäs jalkauttaminen vaatii siispä kuluttajien kouluttamista. Tärkeää on seuraavakasi selvittää, missä vaiheessa koulutus tapahtuu ja kenen vastuulla on huolehtia sen onnistumisesta. 

Jotta vahva tunnistaminen helpottaisi elämää sen hankaloittamisen sijaan, pitää kaikkien toimijoiden (myös pienten) pysyä ajan hermolla. Jotta vahva tunnistaminen ei tuntuisi ylitsepääsemättömän monimutkaiselta prosessilta, tulee käyttäjäkokemuksen rakentamiseen panostaa – kuluttajat valitsevat palveluntarjoajat sen perusteella, kenen palveluita on sujuvinta käyttää. Liikamaa korostaakin, että palvelu voi olla samaan aikaan sekä teknologialtaan ylivertainen että käyttökokemukseltaan sujuva – nämä eivät sulje toisiaan pois. 

Kuka maksaa viulut? 

Kuluttaja ja kauppias. Jos käyttäjäkokemukseen ei ole panostettu, kuluttaja luopuu ostotapahtumasta helposti kesken prosessin. Jos kuluttajalta ei vaadita muita tietoja kuin esimerkiksi sähköpostiosoite, soivat hälytyskellot identiteettivarkauksien sekä maksukykyongelmien osalta. Vahva tunnistaminen ja maksukykyarvio taas ratkaisevat ongelman, ja vahvan tunnistamisen integrointi osaksi ostotapahtumaa vaatii kuluttajien kouluttamista ja sujuvaa palvelua.  

Liikamaan näkökulmasta avain menestykseen löytyy sekä tulevaan keskittymisestä että yhteistyöstä; puhaltamalla yhteen hiileen alan asiantuntijoiden kanssa vain taivas on rajana. Direktiivin käyttöönotto, aivan kuten mikä tahansa muukin uudistus, voi tuntua mielikuvana raskaalta. Jokaisen tulisi kuitenkin muistaa, että juuri siellä – epämukavuusalueella - innovaatiot ja menestyminen piilevät. 

Muista ainakin nämä: 

PSD2-direktiivi on luotu kuluttajien turvaksi, ei harmiksi 

  • Identiteettivarkaudet vähenevät direktiivin myötä 
  • Direktiivin hyvien puolien viestiminen kuluttajille on kaikkien intressien mukaista 
  • Kuluttajien kouluttaminen on erittäin tärkeää. Seuraavaksi on selvitettävä, miten tämä tapahtuu ja kenen toimesta 
  • Sujuvaan käyttäjäkokemukseen panostamalla muutosvastarinta vähenee 
  • Pitkällä tähtäimellä direktiivin voimaantulo mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen 

 

Lisää Monika Liikamaan ajatuksia löydät myös somesta: 

 LikedIn https://www.linkedin.com/in/monika-liikamaa-34468a/ 

Twitter https://twitter.com/monliikamaa 

 

Kolahtiko? Tervetuloa kuuntelemaan Monikan koko puheenvuoro sekä muita äärimmäisen ajankohtaisia ja kiinnostavia puhujia paikan päälle Postin järjestämään eCom Next –vaikuttajatapahtumaan 26.9.2019 Helsingin keskustaan!